Yleinen saavutettavuuden terminologia

Toimintarajoitteet ja vammaisuus

Tarve saavutettavuudelle voi johtua hetkellisestä, ohimenevästä tai pysyvästä toimintarajoitteesta tai vammasta.

Hetkellinen toimintarajoite on usein olosuhteista johtuva. Henkilöllä voi olla käytössään vaan yksi käsi, esimerkiksi jos hän pitää toisella kädellä lasta tai lemmikkiä sylissään. Vahva auringonvalo voi häikäistä ja näin lisätä tarvetta suuremmalle kontrastille päätelaitteella.

Ohimenevä toimintarajoite voi johtua esim. fyysisestä tai henkisestä tilasta, jonka arvioidaan olevan ohimenevä. Aikaisempaan esimerkkeihin verraten: henkilöllä on siis käytössään vain yksi käsi, johtuen toisen käden luun murtumisesta, jonka oletetaan kuitenkin paranevan. Tai henkilöllä on ohimenevän sairauden aiheuttama hetkellinen näönalentuma.

Pysyvä toimintarajoite tai vamma ylläolevilla esimerkeillä esitettynä tarkoittaisi halvaantunutta tai amputoitua kättä tai pysyvää ja/tai kehittyvää näkökyvyn alenemaa.

Tarkan määritelmän mukaan vammaisuus on lääketieteellisten, sosiaalisten, henkilökohtaisten ja muiden tekijöiden monimutkainen yhdistelmä, joka vaikuttaa ihmisen kykyyn suorittaa tiettyjä toimintoja ja olla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.

Tässä muutamia esimerkkejä vammoista, joilla on vaikutusta siihen, miten ihmiset käyttävät digitaalisia palveluja:

  • Kuulovammat: kuurous, osittainen kuurous, heikko kuulo, hyperakusis, kuulon käsittelyyn liittyvät ongelmat.
  • Näkövammat: sokeus, osittainen sokeus, huono näkö, värisokeus.
  • Verbaaliset vammat: sanattomuus (nonverbal), puheviat.
  • Fyysiset vammat: laajalle levinnyt halvaus, paikallinen halvaus, lihassurkastumatauti, vapina.
  • Neurologiset ja/tai kognitiiviset vammat: epilepsia, autismi, lukihäiriö, Downin syndrooma, dementia.

Nämä on hyvä muistaa:

  • Sama vamma tai diagnoosi voi ilmetä monin eri tavoin henkilöstä riippuen.
  • Yhdellä ja samalla henkilöllä voi olla monta eri vammaa yhtäaikaa (esim. kuuro ja sokea).
  • Yksi tila voi aiheuttaa erilaisia ​​ongelmia (esim. aivovaurio voi aiheuttaa näkö- ja koordinaatio-ongelmia).
  • Henkilön vammaisuus ja tapa, jolla se ilmenee, voi muuttua päivittäin ja / tai koko elämän ajan.

Ulkoiset lähteet:

Saavutettavuus

Saavutettavuus ja esteettömyys ovat käytäntö suunnitella ja kehittää hyviä palveluita ja ympäristöjä huomioimalla myös toimintarajoitteisten tarpeet. Esteettömyys ei ole joko tai (saavutettava vs. ei-saavutettava), vaan skaala (paremmin saavutettava vs. heikommin saavutettava).

Ulkoiset lähteet:

Saavutettava

Vaikka saavutettavuus ei ole joko tai-tiedettä, monessa tekstissä käytetään termiä “saavutettava” kuvaamaan tuotetta tai palvelua, joka täyttää tietyt saavutettavuuden vähimmäisvaatimukset. Nämä vaatimukset voivat elää ja muuttua tilanteesta sekä olosuhteista riippuen.

Ulkoiset lähteet:

Lisähyöty (Curb-cut effect)

Kun puhutaan saavutettavuudesta, puhutaan usein myös sen tuomista lisähyödyistä. Englanniksi näitä lisähyötyjä kutsutaan termillä ‘Curb-cut effect’. Curb cut on jalkakäytävän reunaan rakennettu pieni ramppi,  joka muuttaa pystysuoran reunan luiskaksi, jota pitkin pystyy rullaamaan jalkakäytävälle.

Vaikka rampit on alunperin rakennettu nimenomaan liikuntarajoitteisten tarpeisiin, niistä on hyötyä myös monille muille: lastenvaunuja työntäville vanhemmille, pyöräilijöille, rullalautailijoille, matkalaukkujen kanssa matkustaville jne.

Täysin vastaanvantyyppisiä lisähyötyjä syntyy kun suunnitellaan ja toteutetaan digitaalisia, saavutettavia palveluita. Niistä hyötyvät usein myös käyttäjät, joilla ei ole toimintarajoitteita tai pysyvää vammaa.

Esimerkiksi riittävä kontrasti verkkosivuilla helpottaa ja parantaa sekä heikkonäköisen että normaalisti näkevän, mutta kirkkaassa auringonvalossa sisältöä kuluttavan käyttökokemusta.

Ulkoiset lähteet:

Apuvälineet

Jotkut (mutta eivät kaikki) toimintarajoitteiset käyttävät erilaisia ​​apuvälineitä. Näitä ovat esimerkiksi liikkuvuuden apuvälineet (kuten pyörätuolit, rollaattorit, kepit jne.) ja kuulolaitteet (kuten Cochlear-implantit, korvan kuulolaitteet [IET], kuulolaitesovellukset [HAA] jne.).

Digitaalisessa viestinnässä käytettävistä apuvälineistä löydät lisää tietoa omasta osiosta: tietotekniset apuvälineet.

Ulkoiset lähteet:

Lue lisää tietoteknisistä apuvälineistä