Eettinen ohjeisto

1. Arvomme ja ohjeiston tarkoitus

Wunderin arvot muodostavat toiminnan perustan ja heijastavat ainutlaatuista yrityskulttuuriamme. Nämä arvot ovat:

  • Olemme avoimia ja uteliaita.
  • Vaalimme luottamuksen kulttuuria.
  • Pidämme huolta toisistamme

Lisäksi Wunder on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työolosuhteita, ympäristösuosituksia ja lahjonnan vastaisia standardeja. Liiketoiminnassamme noudatamme sekä kansainvälisiä, että paikallisia määräyksiä. Rehellisyys, luotettavuus ja kestävyys korostuu kaikessa toiminnassamme. 

Kerromme tässä tarkemmin Wunderin ensisijaisista periaatteista ja ohjeista, joihin sitoudumme. Edellytämme myös kaikkien työntekijöiden, alihankkijoiden sekä yhteistyökumppaneiden noudattavan näitä periaatteita.

2. Yleiset työskentelytapamme

2.1 Toiminnan lainmukaisuus

Huolehdimme aktiivisesti siitä, että päivittäinen toimintamme noudattaa alamme lakeja ja säädöksiä. Tiedotamme työntekijöitämme, alihankkijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme säännöllisesti lakisääteisistä vaatimuksista. Minkäänlaisia laittomia toimia ei suvaita ja odotamme samanlaisia eettisiä standardeja alihankkijoiltamme ja kumppaneiltamme.

2.2 Avoin, luottamuksellinen ja tehokas viestintä

Uskomme kaikessa viestinnässämme täyteen avoimuuteen eri osapuolten välillä. Viestimme mahdollisimman avoimesti ja varmistamme, että viestimme vain totuudenmukaista ja luotettavaa tietoa. Käsitellessämme luottamuksellisia asioita tai henkilötietoja säilytämme tiedot turvallisesti ja säilytämme yksityisyyden suojan estämällä kolmannen osapuolen pääsyn tietoihin. Kerromme alla kohdassa Tietoturva tarkemmin tietoturvatoimenpiteistämme..

3. Eettiset liiketoimintakäytännöt

3.1 Lahjonta ja korruptio

Wunder tuomitsee ehdottomasti lahjonnan tai korruption missään muodossa. Noudatamme lahjonnan vastaisia lakeja ja varmistamme, että kaikki maksut, lahjat tai sitoumukset ovat lainmukaisia. Edellytämme myös alihankkijoidemme ja kumppaneidemme noudattavan lahjonnanvastaisuutta . Koulutamme työntekijöitämme lahjonnan torjuntaan ja ylläpidämme sisäisiä ohjeistuksia.

3.2 Reilu kilpailu

Toimimme reilusti lakeja noudattaen kilpailijoiden, asiakkaiden, toimittajien ja muiden kumppaneiden kanssa. Vältämme epäreilua kilpailua, kuten laittomia sopimuksia.

3.3 Taloudellinen raportointi

Taloudellinen ja muu raportointimme pyrkii heijastamaan toimintaamme tarkasti, noudattaen lakeja ja määräyksiä. Asiakkaita koskevia kustannusrekistereitä ylläpidetään sisäisten käytäntöjen mukaisesti.

3.4 Immateriaalioikeudet

Kunnioitamme kolmansien osapuolien oikeuksia, mukaan lukien patentit, käyttöoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet. Odotamme alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme noudattavan samaa periaatetta.

3.5 Ympäristö

Teemme  aktiivisesti ympäristövastuullisia valintoja hankinnoissamme ja kannustamme ekologisiin ratkaisuihin liiketoiminnassamme ja työympäristössämme. Wunder-logolla varustetut tuotteet valmistetaan aina ensisijaisesti kierrätetyistä materiaaleista tai uusiutuvista ja vastuullisesti tuotetusta materiaaleista.

4. Ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus, terveys ja turvallisuus

4.1 Tasa-arvo

Kaikkia Wunderin työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti. Emme syrji ketään iän, sukupuolen, uskonnon, etnisyyden tai poliittisen näkemyksen vuoksi. Tarjoamme tasa-arvoisen palkkausmallin sekä mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, kouluttautumiseen ja urakehitykseen yksilöllisten kiinnostusten, suorituksen ja ammatillisten kykyjen perusteella riippumatta iästä, maailmankatsomuksesta, sukupuolesta, kulttuuritaustasta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Noudatamme tasa-arvosuunnitelmaa ja meillä on nimetty DEI-lähettiläs, joka pyrkii edistämään monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja inkluusiota työpaikalla.

4.2 Oikeudenmukaiset työolot

Varmistamme, että työsopimuksemme ovat selkeitä ja että kaikista asiaankuuluvista tiedoista on informoitu ja keskusteltu ennen allekirjoittamista. Tarjoamme oikeudenmukaisen palkkauksen, joka on noudattaa lakia ja alan käytäntöjä. Lapsityövoima on ehdottomasti kiellettyä emmekä hyväksy minkäänlaista pakkotyötä. Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen haluamallaan tavalla. 

4.3 Terveys ja turvallisuus

Asetamme työntekijöidemme hyvinvoinnin etusijalle tarjoamalla turvallisen ja terveellisen työympäristön. Emme hyväksy hyväksikäyttöä, loukkaavaa käyttäytymistä tai häirintää. Tarjoamme mahdollisuuksien mukaan joustavat työolosuhteet edistääksemme terveellistä työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

5. Tietojen ja tietoturvan hallinta

Huolehdimme kaikkien hallussamme olevien tietojen, materiaalien ja laitteiden turvallisuudesta. Arvioimme säännöllisesti asianmukaisia tietoturvatoimenpiteitä. Henkilötietojen suoja noudattaa yksityisyyttä koskevia lakeja ja määräyksiä. Käsittelemme kaikki henkilötiedot vastuullisesti ja päivitämme tietoturvatoimenpiteitämme säännöllisesti. Olemme määritelleet tekoälyn eettisen käytön ja ohjeistaneet työntekijöitämme määrittelyn noudattamisessa.

6. Tarkastukset ja raportointi

Wunderin eettisen ohjeiston rikkomisesta tai epäilyistä väärinkäytöksistä raportoidaan. Kannustamme työntekijöitä, alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita raportoimaan mahdollisista rikkomuksista, jotta niihin voidaan puuttua. Tarkastuksia voidaan suorittaa tarvittaessa. Raportteja käsitellään luottamuksellisesti ja kostotoimet vilpittömästi raportoivaa henkilöä kohtaan ovat ehdottomasti kiellettyjä. Tapauksista voidaan raportoida Wunderin väärinkäytösraportointilomaketta käyttämällä. Lomake löytyy verkkosivuiltamme ja intranetistä.