Käyttöehdot

1. Määritelmät ja tulkinta

Tässä sopimuksessa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:

"sisältö"

Tarkoittaa mitä tahansa tekstiä, grafiikkaa, kuvia, ääntä, videota, ohjelmistoja, tietokokoelmia ja mitä tahansa muuta tietoa, joka voidaan tallentaa tietokoneelle ja joka esiintyy tällä verkkosivustolla tai on osa sitä.

"yhtiö"

Tarkoittaa Wunderia ja/tai Wunderin alaisia yrityksiä.

"palvelu"

Tarkoittaa yhdessä kaikkia verkkoympäristöjä,  työkaluja, verkkopalveluita tai tietoja, jotka yhtiö tarjoaa verkkosivuston kautta joko nyt tai tulevaisuudessa.

"tilat"

Tarkoittavat toimipaikkojamme.

"järjestelmä"

Tarkoittaa mitä tahansa verkkoviestintäinfrastruktuuria, jonka yhtiö asettaa saataville verkkosivuston kautta nyt tai tulevaisuudessa.

"käyttäjä"/"käyttäjät"

Tarkoittaa mitä tahansa kolmatta osapuolta, joka käyttää verkkosivustoa ja joka ei ole yhtiön palveluksessa tai joka ei käytä sivustoa osana työsuhdetta yhtiön kanssa. 

"verkkosivusto"

Tarkoittaa tällä hetkellä käyttämääsi verkkosivustoa ja tämän sivuston aliverkkotunnuksia, ellei niitä ole nimenomaisesti suljettu pois näistä käyttöehdoista niiden omissa käyttöehdoissa.

2. Linkit muille verkkosivustoille

Tämä sivusto voi sisältää linkkejä muille sivustoille. Nämä sivustot eivät ole yhtiön tai tytäryhtiöidemme hallinnassa ellei niin erikseen mainita. Emme ota vastuuta tällaisten verkkosivustojen sisällöstä emmekä niiden käytöstä aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Toiselle sivustolle johtavan linkin lisääminen tälle verkkosivustolle ei pyri mainostamaan itse sivustoja tai niitä hallinnoivia henkilöitä.

3. Immateriaalioikeudet

Sivuston käyttöä säätelee myös tekijänoikeuskäytäntömme, joka on sisällytetty näihin ehtoihin tällä viittauksella.

4. Yksityisyys

Sivuston käyttöä säätelee myös tietosuojakäytäntömme, joka on sisällytetty näihin ehtoihin tällä viittauksella.

5. Vastuuvapauslausekkeet

5.1 Yhtiö ei takaa, että verkkosivusto vastaa käyttäjän vaatimuksia, on laadultaan tyydyttävä, soveltuu tiettyyn tarkoitukseen, ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, on yhteensopiva kaikkien järjestelmien kanssa, on turvallinen ja että kaikki annetut tiedot ovat tarkkoja. Emme takaa mitään erityisiä tuloksia palveluidemme käytöstä.

5.2 Mitään tämän verkkosivuston osaa ei ole tarkoitettu neuvoksi, eikä tämän verkkosivuston sisältöön tule luottaa minkäänlaisia päätöksiä tai toimia tehtäessä.

5.3 Mitään tämän verkkosivuston osaa ei ole tarkoitettu muodostamaan sopimustarjousta, joka voitaisiin hyväksyä. Tämän verkkosivuston kautta ei myydä tavaroita ja/tai palveluita, ja tuote- ja/tai palvelutiedot annetaan vain tiedoksi.

5.4 Vaikka olemme pyrkineet kaikin tavoin varmistamaan, että kaikki yhtiöltä saatavilla olevat graafiset tuote-esitykset ja/tai palvelukuvaukset vastaavat todellisia tuotteita ja/tai palveluita, yhtiö ei ole vastuussa mahdollisista poikkeamista näistä kuvauksista.

5.5 Yhtiö ei edusta tai takaa, että tällaisia tuotteita ja/tai palveluita on saatavilla meiltä. Tästä syystä ota meihin yhteyttä, jos haluat tiedustella tuotteiden ja/tai palveluiden saatavuutta.

5.6 Kaikki verkkosivustolla olevat hintatiedot ovat oikein verkkoon siirtymishetkellä. Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa hintoja ja muuttaa tai poistaa erikoistarjouksia ajoittain ja tarpeen mukaan.

5.7 Vaikka yhtiö pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että verkkosivusto on turvallinen ja vapaa virheistä, viruksista ja muista haittaohjelmista, kaikkia käyttäjiä kehotetaan ottamaan vastuu omasta, henkilökohtaisten tietojensa ja laitteidensa turvallisuudesta.

6. Verkkosivuston saatavuus ja muutokset

6.1 Palvelu tarjotaan "sellaisenaan" ja "saatavilla"-periaatteella. Emme takaa, että palvelu on virheetön ja/tai puutteeton. Lain sallimissa rajoissa emme anna (suoraan tai epäsuoraan) takuita sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tietojen oikeellisuudesta, yhteensopivuudesta ja tyydyttävästä laadusta.

6.2 Yhtiö ei ota vastuuta mistään ulkoisista syistä johtuvista häiriöistä tai käytettävyyskatkoksista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, isp-laitteiden vika, isäntälaitteiden vika, tietoliikenneverkkohäiriö, sähkökatko, luonnontapahtumat, sota- tai oikeudelliset tapahtumat tai lakisääteiset rajoitukset ja sensuuri.

6.3 Yhtiö varaa oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa osan verkkosivustosta mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, saatavilla olevat tuotteet ja/tai palvelut. Näitä ehtoja sovelletaan edelleen kaikkiin verkkosivuston muutettuihin versioihin, ellei toisin nimenomaisesti mainita.

7. Vastuun rajoitus

7.1 Lain sallimissa rajoissa yhtiö ei ota vastuuta mistään välittömistä tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavissa tai muutoin, mukaan lukien välilliset, epäsuorat, erityiset tai esimerkilliset vahingot, jotka johtuvat verkkosivuston tai sen sisältämien tietojen käytöstä. Käyttäjien tulee olla tietoisia siitä, että he käyttävät verkkosivustoa ja sen sisältöä omalla vastuullaan.

7.2 Mikään näissä ehdoissa ei sulje pois tai rajoita yhtiön vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka johtuu yhtiön laiminlyönnistä tai petoksesta.

7.3 Vaikka yhtiö pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että nämä ehdot ovat tiukasti the Unfair Contract Terms Act 1977 - säädöksen ( UCTA ) mukaisia, jos jokin näistä ehdoista todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto katsotaan erotetuksi näistä ehdoista, eivätkä ne vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tätä ehtoa sovelletaan vain lainkäyttöalueilla, joilla tietty ehto on laiton.

8. No waiver - ehto

Mikäli näiden käyttöehtojen osapuoli ei käytä jotakin ehtojen mukaista oikeuttaan tai oikeussuojakeinoa, ei osapuoli silti ole pysyvästi luopunut näistä oikeuksistaan tai oikeussuojakeinoistaan.

9. Aiemmat ehdot

Mikäli näiden ehtojen ja niiden aikaisempien versioiden välillä on ristiriita, näiden ehtojen määräykset ovat ensisijaisia, ellei toisin nimenomaisesti mainita.

10. Kolmannen osapuolen oikeudet

Mikään näissä ehdoissa ei anna minkäänlaisia oikeuksia kolmannelle osapuolelle. Näillä ehdoilla luotu sopimus on käyttäjän ja yhtiön välinen.